OCR Output

Karaktär. Vad karaktären an¬
går, är den svårare att bestämma.
Jag vill först och främst under¬
stryka att lapparna, varken till kul¬
tur. eller karaktar äro. uddar, nås
got som många människor, särskilt
skönlitterära författare, vilja göra
dem till. De äro inte heller ointel¬
ligenta ; snarare stå de i detta hän¬
seende betydligt över sina omgi¬
vande grannar, både norrmän och
svenskar — bönderna nämligen.

De äro livliga och vetgiriga och
intressera sig för allt de få höra.
Bild da” HUVUDET AV KULLIG REN. Tex under världskriget 1914—18

VÖro' der altid de framstå tat
spörja om hur »det gick» och de tröttnade aldrig att höra mig berätta
om främmande folks seder och bruk. Särskilt intresserade dem eski¬
måernas vanor och levnadssätt samt hur »folket i Stockholm» levde
och regerade.

Jag kan tryggt säga, att de äro goda patrioter. De betala ordent¬
ligt sina skatter. Som bekant äro de dock befriade från krono-skatt
— visserligen betala de nästan aldrig på uppbördsdagarna i mars, av
det skäl, att de då sällan äro i närheten av kyrkbyn där skatteinbe¬
talningen äger rum, men vid återkomsten från Nöorge-på höstsidan
försumma de aldrig att infinna sig. De äro stolta över att vara sven¬
skar och underströko alltid, då jagbesökte dem i deras gammar eller
kåtor i Norge sommartid, att jag
skulle komma ihåg, att jag bodde
hos »landsmän».

Jag håller icke med dem som på¬
stå, att lapparna, i gott och ont, stå
på barnets ståndpunkt. Visserli¬
gen dominerar det »naturliga»; de
äro lättrörda och obestämda, fatta
snabba beslut, men äro sällan ut¬
hålliga dock, barn äro de ej. Jag
som skriver detta, har visserligen
endast. känt dem några år, men