OCR Output

Öknamnen kunna även hänsyfta på personliga lyten, som t. ex.
Puujalka eller »träbenet>, som bäres i dubbel bemärkelse av Nils
Rasmusson Ber, bild 3. Yvig skäggväxt kan giva bäraren benäm¬
ningen Parto före sitt namn, som t, ex. fallet är med lappen Pet ons:
son Piltto, som kallas Parta Pieti.

- Slöa, lättjefulla personer få lätt speciella, dem passande benäm¬
ningar, som t. ex. Koltjaheikki >Lat-Hendrik>, Joutsara »>Slöa Sara>,

likaledes högfärdiga, som t. ex. Herr Nuga o. s. v. Talföra personer
kallas Hoalsta. Långbenta, Päuri, som Jämpligast kan Oversattas
med »hon har långa ben> = är Snabb till att springa. Bäraren av
detta öknamn var en numera avliden lappkvinna Maria Pånga.

Varradurki eller Blodpälsen stjäl så mycket ren, att hans päls
aldrig hinner bli ren mellan slaktningarna.

Traasu Antti är t. o. m. för att vara lapp, alltför trasig för att und¬
gå OkhAMn Ok St Vor OR SE Vi

Utom ovan uppräknade har jag antecknat

Turra Pieti, Nalfa Joseppi, Homma Heikki. Turra Pieti och Nalfa
Joseppis, benämningar av okänt ursprung. Homma Heikki är den
som går bort »på hjälp»?

Kvinnliga öknamn äro

Segeli Elli, Lanta Nieta, Gand Sara, Raitio Ella o. s. v. Segeli Ella
bär namnet efter sin fader, som älskade att omtala sina bragder till
sjöss, möjligen hade han också stulit ett segel någon gång. Lanta
MNieta är »Gödsel-Agneta», Gand Sara >Troll Sara». Ratio Ella är

likamed Raidd Ella. |
Lapparna skona icke heller de »vitas, som de komma i beröring med.