OCR Output

54

2) Lappkvinnan Anna Larsdotter Marakatt bor hos Jonas Asp¬
land; Flon har tidigare varitisvagsint.

3) Per Andersson Tomma, Piapietie, 82 år gammal, är blind. Äger
en del renar, innebor hos en bonde, »Jussinpojka». Per Andersson
"Tomma: är alltid sangliggande, Han: talar flytande norska" Utom
honom bor i samma gård lappkvinnan Ella Tomma.

4) Tidigare bodde i ett eget hus (hyrt) en lappman Hendrik
ärsson Tomma, svagstut, Han bor nu hos Hendrik Gunnar en
bonde i byn.

5) Lappkvinnan Anna Andersdotter Tomma, Paamn-Maria, inne¬
bor hos Karl Gunnari.

6) Lappkvinnan Sounnan Marki, verkliga namnet okänt, 80 år
gammal, innebor hos Henrik Salemonson.

7) Likaledes lappkvinnan Ella Persdotter Hurri, Hurrinella.

Lappmannen ,Per Nilsson-Bals med hustru, bor om sommaren uppe
vid Rostojaure där han. har en torvkåta. Vintertid bor han på gär¬
den Pulsovuoma och lever merendels pa riptangst. Han har Yran
söner som flytta till Norge. Han tillhör Lainiovuomalapparna.

I byn Kuttainen bor lappkvinnan Agneta Persdotter Hurri, gam¬
mal, sjuklig.

Utom dessa lappar, som merendels av ålder och fattigdom tvin¬
gats bo året om inom socknen, finnas en del som vintertid på grund
av barnens skolgång flytta till byarna eller bo i dess närhet under
skoltiden. |

Så bodde 1918 i gamla tingshuset i Karesuando, Johannes Nilsson
INU ned fannlö NUtarportratt, planscn Ia

Lappmannen John Olsson Labba, som hösten 1918 drabbades av
ett slaganfall och som fortfarande är bunden vid sjuklägret, kommer
troligen jämte sin familj, att höra till de fastboende. Han bor nu i
ett rum i gamla tingshuset tillsammans med hustru och 4 barn, varav
ett endast ar :ett Halvt ar gammalt. John Ölsson Labba var anda
till St sjukdom en frisk och rask lapp."

Utanför Karesuando hade våren 1919 ett kåtalag slagit sig ned
för barnens skull, vilka gingo i skola i byn. Kåtorna voro uppslagna
ungefär 3 km. söder om Karesuando, på södra sidan av Lewveajärvi
och tillhörde Hurry, Valkeapää, Siri och Wasara. Hurri, Valkeapåää
Och Surt tillhöra /7:de distriktet. och bo-om. somrarna + Lyngserdet i
Norge.

De gamla och sjuka lappar som i innebo i byarna föra en bekla¬
gansvärd tillvaro. De ha ofta sin plats i det kallaste och dragigaste