OCR Output

Nutti med hustrun Elly. Han är ännu rätt rask och flyttar om som¬
rarna upp till Saarikoski, varest han fiskar. | |

6) Anders Persson Rasti (Emman-Antti). Bor om vintrarna i
Auskari, en gård 2 km. från Karesuando. I likhet med de festa
bofasta» lappar, har han några renar som om sommaren vistas i
21:a distriktet (Ringvassöy). Anders Persson Rasti rar ankeman,
har en son, Hendrik (Emman-Anttin Heikki) som är rfenvaktare
hos andra lappar. Anders Persson Rasti lever merendels på
tiggeri. Han företar dock varje år en resa till Norge längs
Köngämäälv via Siilastopa-Skibotn och man finner honom alltid i
Tromsö, för syns skull släpande på en knippa renhorn lika smutsiga
som han själv. Han ser ytterst dåligt och har flera gånger på flytt¬
ningar, eller resor till Norge förirrat sig, men alltid återfunnits” Han
är en av de få lappar som ännu kunna och vilja (mot betalning) joika.
>»Emman-Antti> åtnjuter äran, att vara Karesuandosocknens 'deko¬
rativaste lappgubbe, vilket ej vill säga litet. (Bild EN)

7) I gamla tingshuset bor om vintrarna utom Taavon Kuttora en
annan gammal lapp, Per Mårtensson Nutti (Martin Pieti). Trots
sin ålder, han är 72 år, en kvicksilverlivlig gammal lapp. Han har
varje sommar bott i en torvkåta uppe vid Keinovuopio och lever på
fiske och tillagning av getost. Nu har han emellertid sålt kåta, båt
och getter till gårdsfolket i Keinovuopio och ämnar flytta till Jock¬
mock så fort hans gumma dött. Hon ligger nästan alltid till sängs
på grund av »dåliga ben».

Martin Pieti är en liten mager senig gubbe, med ett par genom¬
trängande livliga ögon och som nämnt, alltid i full verksamhet.

8) Uppe vid Keinovuopio bor, såväl sommar som vinter, Anders
Vasara med sin familj. Tidigare flyttade han inom 7:e distriktet
men blev förbjuden att stanna där. Renantalet var för stort. Han
flyttade då till Keiniovuopio och byggde sig en kåta av torv. Som
hans renar dock voro för få att »leva på» och som han hade, stor
familj, började han livnära sig med fiske. Vintern 1918 förlorade
han såväl son som dotter, den senare svagsint, i >spanska sjuka
Som han nu (våren 1919) har barn i skolåldern, bor han för deras
skull i kåta, ett par km. sydväst om Karesuando kyrkby.

II Idivuoma bo följande lappar:

1) Sara och Neta Ruskiapää, gamla och fattiga samt med dålig
syn. Innebo, Sara hos Ludvig Salmi, Neta hos A. Axelsson.

2) Strax utanför Idivuoma bor, jämte sin moder, i en kåta, lappen