OCR Output

1923 den 31 december. 'N:r 205.

LÄNSKUNGÖRELSER

Västerbottens län.

Ser. Å Landskansliet 1923

Uppläses 1 Burträsks sockens kyrka.

N:r 205. Atig. földäiuds
Till allmän kännedom kungöres härmed att Länsstyrelsen genom dennarad indelning
dag meddelat utslag förordnat om sådan ändring i den för Burträsk SOCken sur fr
bestämda valdistriktsindelningen att från Bygdeträsks valdistrikt skola utbry- ” distrikt.
tas följande byar, vilka tillhopa skola bilda Bygdsiljums valdistrikt, med val¬
ställe i Bygdsiljum, nämligen Backviken, Bjurfors, Bjursjön, Blisterliden östra,
Bygdsiljum, Bäckliden, Gottland, Granliden, Grundfors, Välvsjön, Välvsjöli¬
den, Högliden, Innersjön, Lidsjön, Lugnet, Mjödtjärn, Mjödtjärnberget, Mjöd¬
tjärnliden, Mullberget lilla, Myrträsk, Nyliden, Orrberget, Rödningsheden,
Rödningstjärn, Rönnliden, Skursjön, Slyberget, Strandholm, Sunnansjö, Täll¬
berg och Årtoliden, samt att från Gammelbyns och Lappvattnets valdistrikt
skola utbrytas följande byar, vilka tillhopa skola bilda Bodbyns valdistrikt,
med valställe i Bodbyn, nämligen från Gammelbyns valdistrikt, Bodbyn, Hö¬
sjövallen, Hösjöälven, Storberget, Stortjäln, Tjärnliden, och från Lappvatt¬
nets valdistrikt, Svarttjärn eller Bursiljum n:r 7, 8 och 9, Haratjärn och Små¬
backa.
Detta beslut skall, där det icke på anförda besvär undanröjes, träda
i tillämpning beträffande val, som förrättas enligt den röstlängd, som kommer
att upprättas under år 1924.
Vederbörande landsfiskal anmodas skyndsamt hit insända uppläsnings¬
bevis.

Umeå i Landskansliet den 31 december 1923.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1924 - Larsson & C:s Tryckeri