OCR Output

Bild 31. INTERIOR AV RUM, BEBOTT AV GAMIA TAPPAR; KARESUANDO.

1852). En del av dessa koutokeinolappar ha bosatt sig inom sock¬
nen, en del ha flyttat söderut till trakten av Gellivaara. Sedan 1889
har dock en återflyttning till Koutokeino börjat äga rum.

Koutokeinolapparna ha haft inflytande på klädedräkten inom
socknen, t. ex. mössorna (se kap. Klädedräkten).De ha även in¬
fört en förbättring av renens seldon, (se kap. Seldon). Som männi¬
skor ha de varit »oregerliga och vrånga», som ett protokollutdrag av
1879 utvisar. Numera ha de genom giftermål o.'s. v. helt uppgått
bland de svenska Karesuandolapparna.

Fattiga, sjuka och ålderstigna. Som nämnt, flytta merendels alla
Karesuandolappar, sommartid till Norge. Kvar bliva endast de, som
av ålder eller sjukdom ej orka med flyttningen. Dessa vistas i byar¬
na, merendels i Karesuando, Idivuoma, Närvä och Kuttainen samt
i »fjällstugorna» längs Köngämä-älv. Också bo de sommartid här
och där i kåtor eller torvgammar som fiskare vid ett eller annat
vattendrag "(bild 104). Vintertid bo dock alla i byarna.

Utom sjuka och ålderstigna finnes även en del svagsinta samt
äldre, fattiga lappar. Några av de »fastboende» äro också krymp¬
lingar. Svagsinta inom socknen äro 5, 2 män och 3 kvinnor.