OCR Output

1923 den 31 december. N:r 204.
FER a BRA
tillämpning beträffande val, som förrättas enligt den röstlängd, som kommer
att upprättas under år 1924.

Vederbörande landsfiskal anmodas skyndsamt hit insända uppläsnings¬
bevis.

Umeå i Landskansliet den 31 december 1923.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1924 - Larsson & C:s Tryckeri