OCR Output

Bild 22:

Kapparna ha 1 allmänhetiicke manga barn, Hal 08 ars för
teckning är fördelningen följande:

26 familjer, I barn. 7 familjer, 5 barn,
28 > DN L > örn
16 > IR 2 > EE
8 > KI

Eller: medeltal ire,

Barndödlighet. Dödligheten bland spädbarn 1918 var förhållande¬
vis stor. Av detta år födda 24 barn, (10 gossar och 14 flickor) dogo
6, (3 gossar och 3 flickor) alltså en dödlighetsprocent av, bland flic¬
korna 20 procent, bland gossarna 33,3 procent. "Äktenskapen äro i
allmänhet lyckliga. Troheten i äktenskapet, troligen absolut. Skils¬
mässor äro okända.

Lappen lever:1. frid och sämja med sin familj och då ålderdomen
nalkas och han ej orkar följa raiddon, flyttningståget, längre, hyser
han in sig hos någon fastboende och inväntar där lugnt döden.

Om dessa åldringar, se vidare »Fattiga, sjuka och ålderstigna>.

När någon ligger sjuk och döden nalkas, bruka de närvarande
sjunga en psalm. I själva dödsögonblicket tiga dock alla för att
inte »döden» skall bli skrämd som de säga, (se vidare övertro).

fr -. EE