OCR Output

Det har dock hänt, att fast kaffepannan fått lånats en av flickans
släkt sparkat till den kokande kaffepannan så att innehållet utspillts,
detta för att visa sin ståndpunkt i saken.

Ett tydligt tecken på att föräldrarna önska partiets ingående, är
om en av husets söner får tillsägelse av husfadern att leda böne¬
männens renar till skogs (för att beta).

>Friaregåvor> lämnas till flickan redan innan föräldrarna tillfrå¬
gats, ibland lämnar en vidlyftig ungdom sådan till flera på Sm sang:

Gåvorna bestå mest av silversaker, som skedar, knappar och
smycken, sidenschalar och guldringar.

Flickan mottager ofta gåvor, även om hon icke hyser böjelse för
givaren, >han är bra att ha i reserv» tänker hon antagligen.

Går frieriet om intet, återlämnas för det mesta de till flickan
givna gåvorna, dock kan även hända att de behållas.

Underhandlingarna mellan bönemännen och föräldrarna pågå i
de båda kontrahenternas närvaro och utan hänsyn till vad de kunna
tänka eller tycka. När så, efter merendels långa underhandlingar
frieriet kommit till stånd och flickans hemgift (renar) fixerats, far
paret till prästen för att uttaga lysning.