OCR Output

1923 den 31 december. N:r 204.

LÄNSKUNGÖRELSER

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet 1923

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:r 204. Ang. Stense¬

Till allmän kännedom kungöres härmed att Länsstyrelsen genom denna ER
dag meddelat utslag med stöd av 32 8 lagen om val till riksdagen den 26 no- valda
vember 1920 funnit skäligt förordna, att Stensele socken skall vara indelad

i sex särskilda valdistrikt, nämligen:

1:o. Gunnarns valdistrikt, med valställe i Gunnarn, omfattande byar¬
na Bastuträsk, Bäcklunda, Bollstaberg, Fredriksten, Grundfors, Grubbträsk,
Lumsen, Norrbäck, Rånäs, Åskilje, Ånäs och Östansjö, tillika med därinom
å kronomark belägna skogstorp, ävensom byarne Barsele, Berglund, Joran¬
träsk, Nyholm och Nysele;

2:0. Pauträsks valdistrikt, med valställe i Pauträsk, omfattande byarne
Björnabäck, Brattbäck, Börtingberg, Finnäs, Friden, Friheten, Norråker, Pau¬
träsk och Bergnäs, tillika med därinom å kronomark belägna skogstorp;

3:0. Längvattnets valdistrikt, med valställe i Långvattnet, omfattande
byarne, Brattåker, Grannäs, Lubbträsk, Långvattnet, Norrberg, Nipern, Näs¬
vattnet, Skäggvattnet, Strandkulla, Ullisjaur och Vallträsk, tillika med där¬
inom å kronomark belägna skogstorp;

4:o. Umnäs valdistrikt, med valställe i Umnäs, omfattande byarne
Abborberg, Bastansjö, Blekfjäll, Fjällsjö, Forsmark, Gardsjönäs, Harrsjö,
Harrvik, Hällnäs, Höglund, Järvsjö, Nordanås, Slussfors, Holmträsk och Um¬
näs, tillika med därinom å kronomark belägna skogstorp;

5:0o Blajkens valdistrikt, med valställe i Sandvik, omfattande byarne
Ankarsund, Blassan, Bäckmark, Ersmark, Fjällbosjö, Högland, Kaskeluogt,
Kyrkoberg, Lajsbäck, Lajsåknäs, Långbäck, Mattaberg, Olovsberg, Renberg,
Sandvik, Stenlunda, Storholm, Stornäs, Stennäs, Strömsund, Tallträsk och
Imstrand norra och södra, tillika med därinom å krononmark belägna skogs¬
torp; samt

6:0. Stensele valdistrikt, med valställe å Stensele kyrkoplats, omfat¬
tande alla övriga byar och lägenheter inom kommunen.

Detta beslut skall, där det icke på anförda besvär undanröjes, träda i