OCR Output

Födseln. Befinner sig kvinnan
vid förlossningstiden i en by, anli¬
tas vanligen den därvarande barn¬
mörskan. Pa talet; eller nat de
äro på flyttning och hänvisade till
varandra, är det ofta någon äldre
kvinna som hjälper den födande.
Enligt flera lappars utsago, biträ¬
da även männen vid förlossningen.
Både Drake (Västerbottenslappar¬
HA LÖTRELOGNAT: Sedan) sid. +252- och
Ta VIEittaldS samid Pirta) sid.
84 vitsorda även detta.

Drake skriver: »Även männen

gjorde ofta barnmorsketjänst, och EE
Anna Thomasdotter 3 net dem Bild 13. INGER ANNA BLIND.
Ofta > smallare och: skickligare att 2 år gammal.

hjälpa fram barnet ur moderslivet

än kvinnor, d. v. s. de karlar, som hade små händer ; de vallade näm¬
ligen boskapen i skogen och hade haft tillfälle att se, hur kalvarna
framföddes, varför mången var raskare och kunnigare att ställa
barnet rätt i kvinnorna.»

Turisaäger: >Naart der er mange mand, så löfter. de hendes" föd¬
der op og hovedet ned og ryster, for at barnet kan glida tillbaks, da
de trykkes mod den forkerte aabning ; och naar det er rettet, plejer
hun at föde straks.>

Av ovanstående framgår tydligt, vilken vikt det fästes vid män¬
nens hjälp d. v. s. i vanskligare fall. Lappmannen Johannes Nilsson
Nutti sade en gång: »En karl är mycket kvickare att hjälpa, för han
blir inte rädd>, d. v. s. då komplikationer uppstå och kvinnorna inte
behärska situationen.

Faäppkvinnorna föda trallmanhet latt" Svara och långvariga tför¬
lossningar förekomma dock ibland. Doktor Söderlind i Wittangi
meddelar mig, att han ibland vid lappkvinnors förlossning måst före¬
taga operativa ingrepp.

Vid svåra förlossningar ha lapparna själva inga andra hjälpmedel
an de av Turi, ovan beskrivna och dessutom ett par som närma sig
>Övertro», nämligen det Turi skriver om, att kvinnan (flickan) om
hon nämner barnafaderns namn och då får dricka av hans urin, bar¬

= Barnsängskvinnans.
A dT Fru Demand Hatt skriver i sin förutnämnda bok sid. 48, följande: >Den lappiske
<vinde fgder staaende og först, naar barnet er kommet til verden, faar hun lov at ligge —