OCR Output

N
N

för att uttota densammar -Eusen
»äta levande, masken den döda», sä¬
sa lapparna och taga Klädan med
ro.

Någon gang kan man dock se
dem, oftast med huvudet i en an¬
nans knä bliva befriade från sina
plågoandar, som avlägsnas från hu¬
vudet medelst en knivspets och kas¬
fas Glden:

Dock mmnas lappar som msen
ohyra hava. På våren piskas ibland
fällar och täcken utanför kåtan —
i avlusningssyfte.

Hygten. Lapparna tvätta ansikte
och händer varje morgon, dessutom
äro de mycket noga med fötternas
vård, man ser aldrig en lapp med

Bild 12. Lappbarn (flicka) i innerpäls, smutsiga sådana. Barnen badas
dorka. Tran COCcKk- medi födelsen munst en
Jäns Om dagen tills"de fyllt 2 arc

Tapparna bada ej, och hava ej heller tillfälle därtill; den ymniga
svettning som de ofta få uthärda, sköljer kroppen ren och håller po¬
rerna öppna.

Kvinnorna tvätta underlivet efter och under »mensis> och äro noga
med att inte få blodfläckar på sina benkläder. Skyddsmedlet är van¬
ligen ett stycke mossa som instickes i vagina.

Sår behandlas med likgiltighet, lapparna ha i allmänhet förvå¬
nande gott läkkött. Håret tvättas och kammas ofta.

Allmänna seder och bruk. Havandeskapet. Då en kvinna känner
att hon blivit havande, har hon att iakttaga en del försiktighetsmått
för att ite föostretsskallskadas. , sa tex. borhomreji valla: tenarna,
»vargen kan skrämma henne». Hon skall ordna sin bädd så att hu¬
vudet är vänt mot boassjo, för då födes barnet lätt. Meddelat mig av
lappkvinnan Sara Blind. Se vidare kap. Övertro. Om kvinnan är
mycket i rörelse under havandeskapet får hon en lätt födsel. Medde¬
lat mig av lappkvinnan Raitio-Ella. Samma kvinna sade: »Det blir
säkert en pojke om han ligger uppe under hjärtat, flickorna ligga
lanste ned