OCR Output

1923 den 31 december. N:r 203.

LÄNSKUNGÖRELSER

Västerbottens län.
Ser. AÅ Landskansliet 1923

NON mn OERNNRNVrR Ren AReog re

N:r 203.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse kungöres härmed, att Ang. tillämp¬
Kungl. Maj:t fastställt länsstyrelsens beslut, att ordningsstadgan och brand-ning av ord¬
stadgan för rikets städer skola i tillämpliga delar gälla inom Vännäs muni- Åbsrker. ne
cipalsamsälle samt förordnat, att följande huvudgrunder skola gälla förinom Vännäs
nämnda författningars bringande till verkställighet inom samhället, nämligen: municipal¬

att allt, som jämlikt ordningsstadgan och hrandstadgan för rikets städer samhälle.
ankommer på stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, skall inom samhället
tillkomma dess municipalfullmäktige eller, där sådan ej finnes, municipal¬
stämman; |

att vad i ordningsstadgan och brandstadgan är föreskrivet om polismyn¬
dighet, magistrat eller i dess ställe tillsatt styrelse eller drätselkammare skall
gälla för samhällets municipalnämnd; dock med iakttagande dels att de skyl¬
digheter, som enligt 10 8 av brandstadgan åligga polismyndighet och enligt 14
S av samma stadga magistrat eller poliskammare, överlåtas på landsfiskalen i
orten, vilken jämväl skall tillkomma vad enligt 13 8 av ordningsstadgan till¬
hör polismyndighet, dels att municipalnämnden icker äger utöva den rätt,
som enligt 21 8 av ordningsstadgan tillkommer magistrat att i vissa där
avsedda fall utfärda nya, med bötesbestämmelser förenade ordningsföreskrif¬
ter, utan bör nämnden, där behovet av sådan föreskrift finnes vara så träng¬
ande, att det i 20 3 av ordningsstadgan föreskrivna förfaringssätt skulle
medföra vådlig tidsutdräkt, genast underställa frågan länsstyrelsens beprö¬
vande, dels ock att municipalnämnden icke heller äger utöva den polis¬
myndighet i stad uti 22 8 av ordningsstadgan tillerkända rätt att genom
föreläggande av vite tillhålla den, som tredskas, att ställa sig en av samma
myndighet given föreskrift till efterrättelse, utan må municipalnämnden, där
sådan vitesbestämmelse anses i särskilt fall erforderlig, därom hos läns¬
styrelsen göra anmälan;

att förseelser mot ovannämnda stadgar samt därpå grundade ordnings¬
föreskrifter ävensom brandordning för samhället skola av allmän åklagare
åtalas vid domstolen i orten.

Umeå i landskansliet den 31 december 1923.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1924 - Larsson & C:s Tryckeri