OCR Output

a 13

ken” blivit otydliga eller på annat
sätt fördärvade och inkomma med
fapport i darom. tilllappftogden.
Även skola de tillvarataga s. k.
»omärkta» renar och ombesörja de¬
ras försäljande på offentlig auktion.

Ordningsmännen ha endast myn¬
dighet inom socknen. Under som¬
marvistelsen i Norge väljer varje
disttikt sens. kk. förman, vilken
jämte en suppleant, vice förman¬
nen, skall vara lapparnas ombud vid
taxeringar av skada, som tillfogats
Hordsta av renarna, Förmatnen
har att medla i alla tvistigheter och
skitllesadatn ej uppnas, utan sar
ken dragas inför domstol; är det
han som åtalas. Förmännens namn
äteriinnas på förteckningen Över Bild 5. MOR OCH BARN.
de Karesuandolappar som sommar- ANERt rot rö edipern
tid utflytta till Norge.

Religionsvården inom socknen är anförtrodd en kyrkoherde bosatt
i Karesuando. Varje sommar besöker han lapparna i deras visten uti
Tromsö amt i predikosyfte. Något, som ej förekommit sedan Stock¬
fleths tid:

Anthropologi. Lapparna, äro som bekant ett småväxt folkslag.
Diben anger deras medellängd till 1,5 m. Av 200 av mig under
åren I913—1919 uppmätta manliga individer inom socknen voro
dock 180 över denna medellängd eller 1,65 meter. Kvinnornas längd
i medeltal: 1,45:

Karesuandolapparna synas mig därför ovanligt resliga för att vara
lappar.

Det som genast faller i ögonen vid betraktandet av en lapp, är det
korta hoptryckta ansiktet med breda oxbågar och smal underkäk,
som ger åskådaren intrycket av triangel, vidare den korta, breda
skallen (82,7—87,65 4, av längden, medeltalet omkring 84 Jo).

Pannan är bred, tänderna jämna och vita, på äldre kvinnor ibland
avnötta ända ned till tandköttet, beroende på sentrådsdragningen.
Öronen äro små, men öronöppningen stor. Munnen är bred med

+ Se vidare >Renägaremärken>.
ok : :
'< Se »Nomadlivet och flyttningarna>.