OCR Output

Bild 4. >EMMAN ANTTI>,
Karesuando sockens dekorativaste lappgubbe.

män. Ordningsmännen, vilka äro tvenne till antalet (en för Kön¬
gämä och en för Lainiovuoma byalag), väljas på fem år. De nuva¬
rande äro: för Köngämä byalag nomadlappen Per Andersson Va¬
sara, för Lainiovuoma byalag Per Nilsson Labba. Dessa ordnings¬
män ha att tillse, att >allmän ordning» råder bland lapparna, de skola
även taga reda på och insamla uppgift över de renar vars öronmär¬