OCR Output

1

Allmänna åklagaren inom Karesuando socken är landsfiskalen.
Hjärdiissmannen nom, socknen ar 1 fm: Hjalmar Niva. Dessutom
finnas trenne lappoliser, f£. n, Gustaf Nilsson Simma, Lainiovuoma¬
lapp och Johannes Saarikoski och Lars Marakatt, kronobor. Kare¬
suandolapparna lyda ju¬
fidiskt sett under Gelli=
vare domsaga, Karesu- =>
ando tingslag. Ting hål¬
Jestien sang fom aret
i Karesuando kyrkoby,
dit de lappar instam¬
mas, som gjort sig skyl¬
dis tll enasot brott
eller oegentlighet. Des¬

Så Uppgifter avse aret
1010:

Fängelsestraff avtjä¬
Has I Hulea.

Utom ovannämnda ad¬
ministration, vilken
även handhar bofastas
angelägenheter, finnes
också en särskild sådan
som enbart arbetar för
lapparnas räkning, näm¬

: os
ligen den, vars huvud- FE RA
Män är dem s.k. apps Bild 3. >DOKTOR»> PUUJALKA.
fogden.

Lappfogden, vilken befattning nu innehas av J. O. Holm i Svappa¬
vaara (bild 2 t. v.), skall medla i alla tvistigheter mellan lappar och
bofasta, han skall, såvitt det är möjligt, söka ordna misshälligheter
mellan ovannämnda parter utan att saken behöver dragas inför dom¬
stol, han har att mottaga klagomål och dessutom skall han tillse att
lapparna flytta inom sina respektive områden under de därtill be¬
stämda tiderna.

Under lappfogden sorterar en lapptillsyningsman, som har att tillse
att lapparna flytta på de därtill upplåtna s. k. flyttningsvägarna, han
har därjämte att även mottaga klagomål och föra dessa vidare till
lappfogden.

Nuvarande lapptillsyningsman är E. Lidström, bosatt i Mauno,
bild SCA

Inom sina egna led välja lapparna dels s. k. ordningsmän, dels för¬