OCR Output

Bud 2ä LAPPFÖOGDEN J OL HOLM: Bild" 2 6 LAPPTIELSYNINGSMAN
EI EIDSTRÖM:

SMarje lappmark I Sverige utgöres saledes i det Hela aven eller
flera närliggande, mer eller mindre parallella floddalar, vilka från
Kölen i nord eller nordväst sträcka sig syd eller sydost till Bottniska
viken.» (Duben:)

I dessa floddalar vandra lapparna och bilda således från varandra
skilda stammar, sinsemellan rätt olika till såväl språk som kultur.

I det följande, kommer endast att behandlas de tvenne nordligaste
vandrande stammarna, de s. k. »Karesuandolapparna>.

Karesuandolapparnas indelning. Dessa lappar äro numera för¬
delade i tvenne s. k. »byalag» vilka benämnas: den nordligaste, efter
Konsama alv: Kongama oydldg, den sydligarevefter Lamionmaln:
Lamiovuoma byalag. ;

Antal. De omfatta tillsammans 654 individer av båda könen, där¬
av 332 av mankön och 322 av kvinnokoön. Detta efter sammanrak¬
ning av den 1 januari 1918.

Administration. Karesuandolapparna äro svenska undersåtar
med alla dessas rättigheter, om också icke skyldigheter. De benova
ej betala kronoskatt, dessutom äro de befriade från värnplikt."

«D. v. s. de ha skyldighet att i händelse av krig ställa sig till statens förfogande i och
för spejartjänst o. sS. v.