OCR Output

Eg

TÖRREOMN TE

Föreliggande arbete, som avser att giva en sammanhängande och
åskådlig beskrivning av de s. k. Karesuandolapparnas nuvarande,
såväl materiella kultur som kulturföremål, är resultatet av mitt in¬
samlingsarbete av teckningar och fotografier för Nordiska museets
räkning bland lapparna inom Karesuando socken och i Tromsö Amt i
Norges ären TOoT0— 1010. Samtliga illustrationer äro, på ett par
undantag när, utförda efter mina teckningar, akvareller och foto¬
grafiska bilder och garanterat autentiska.

De i texten förekommande lapska orden äro insamlade av mig
och sedan rättade och normaliserade till Norsk-Lapskt skriftspråk
av rektor J. Qvigstad i Tromsö, till vilken jag framför mitt hjärt¬
liga tack. Professor K. B. Wiklund ber jag att här få tacka för det
välvilliga intresse varmed han följt mina studier och för de upp¬
lysningar jag erhållit av honom under den tid arbetet pågått.

Bokförläggaren Erik Åkerlund ber jag att få betyga min djupt
kända tacksamhet för den vackra och förnäma utstyrsel han bestått
min avhandling.

Jag är fullt på det klara med, att ett arbete av ett omfång och
innehåll som detta måste ha många brister och möta mycken kritik,
allrahelst som det skrivits av en autodidakt, men vet jag också sam¬

i tillfälle att personligen kontrollera, varför jag ej tvekar att till¬
ställa allmänheten mitt verk i den form det nu föreligger.
Norrviken i nov. 1921.
(RS SM LST IEO NR