OCR Output

EST 5 PYRESRREE SR sa ERE
SENS VA NEN RANN NN NE NETA OTTO NAN

JABMEKAIBMORESAN

Sändande sin nojdfågel efter trollföljet, hvilka skulle försvara honom på resan, tog han
af sig mössan, värmde trumman öfver elden och började runa och joika. I kåtan funnos,
utom den sjuke tvenne kvinnor, kallade schiarak (förskräcklige), och en icke fullt utvuxen flicka.

När trumningen fortgått en stund, blef nojden upprörd, böjande kroppen fram och åter skrek
han: »Lagen Körrenen i ordning, skjuten hastigt båten ut». Därpå kastade han glöd från eldstaden
med bara handen, »fälades> om kåtan som en ursinnig, skar sig med knif öfver händer och armar,
drack brännvin, slog sig med en yxa på knäna och föll därpå ned som död.

De närvarande lade på hans rygg den af honom begagnade trumman, fortsatte sången, ehuru
lågmäldare och eftersågo noga att intet flygfäå komme nojden när.

Efter uppvaknandet omtalade han nu hvad som tilldragit sig på den resa hans själ gjort under
extasen. Han hade passerat och sett de heliga offerbergen med dess innebyggare, hvilkas sånger
han hört och i hvilkas lif han deltagit, slutligen hade han kommit till det under jorden belägna
Jabmekaibmo. Dödingarne hade tillbommat sina kåtor och först efter många uppmaningar visat sig.
Det hade blifvit en svår kamp och nojdens trollrentjur hade endast med möda segrat.

Om stora offer till Rota anställdes skulle den sjuke få sin hälsa åter.

Sedan hade färden till »de lefvandes land» gått så att stenar och snö yrt om nojden och hans
segrande följe.

N. en sådan resa skulle företagas, kom den nojd, som skulle göra resan, till den sjukes kåta.

Efter Lecm. Forbus m. fl.

trams

ES