OCR Output

14 MODERNA ESKIMÅER

bagage kommit ombord, följde jag hovmästaren ned för att
se till: min hytt. Jag fick »Kahytt A>», belägen innanför
aktersalongen på babord sida, samma hytt som polarforskaren
Cook hade vid sin nedresa från Grönland. Så nu ha alltså
zvå svindlare legat där." Hytten var trevlig med två över
varandra placerade bäddar försedda med gardiner. Vad som
genast fyllde mig med djup högaktning var de emaljerade
»brekkebakker» som hängde vid varje koj. Det var alltså
meningen vara sjösjuk. Min använde jag dock aldrig, jag
var aldrig sjuk och »brekkebakken» blev genast utnämnd till
uppehållsplats för böcker, krage o.d. Luften i hytten var
dock. ej den bästa, varför jag lät hovmästaren öppna koögat
på vid gavel, mot löfte stänga den så fort vi passerat redden.
Vi skrev nu den I april och det hela syntes mig som ett
ypperligt skämt. Utom mig var det blott tvenne små barn
som skulle till Grönland. De åtföljdes av en äldre dam,
deras mormor och en grönländsk tjänstepiga som uppträdde
i grön toppluva och röda kamikker under en blå, illa sittande
promenaddräkt. Så vrålade ångaren och jag gick åter upp
på däck. Ännu en passagerare hade nu kommit ombord.
En grönländare av blandningsras lydande namnet Hindrik.
Han blev senare min kivak eller tjänare och skall i det föl¬
jande ofta bli nämnd och omtalad. Jag avlämnade min läkar¬
attest till kaptenen som skämtande frågade om jag just i det
ögonblicket var säker på ej lida av någon »smittosam sjuk¬
dom». Läkareattesten är blott och bart en formalitet vars
effektivitet :man starkt kan vara i tvivel om. Den skall ut¬
färdas dagen före skeppets avresa av legitimerad läkare.
Ja, man lyder förstås ordern och går vid vanlig mottagnings¬
tid upp till medicinmannen, får sitt papper och kan sedan
tillbringa kvällen och natten hur man vill och vid ombord¬
gående dagen därpå trots läkares utsago ha både gonorré
0. s. v. i faggorna. Danskar i Grönland höllo med mig på
att undersökningsmetoden visat sig ha sina brister, men vem
i världen är:fullkomlig. — — —

» Farlig sättning.