OCR Output

Renhorn.

Hur jag ämnade arbeta m. m.

Som jag förut nämnt, var det min mening beresa väst¬
kusten för att samla stoff till blivande konstnärliga återgiv¬
ningar av de gamla grönländska sagorna.

Jag hade icke just någon överdriven lång tid på mig ty
jag ämnade vara tillbaka till Sverige före 1915 års utgång.
Det gällde därför få mesta möjliga utav det tidsrum som

stod mig till buds.
| Jag ansåg mig uppnå detta genom att gå till väga på
följande sätt.

»Eskimoiske Eventyr og Sagn,» den bok efter vilken
jag »marscherade», innehåller omkring 300 sagor och be¬
rättelser. I >»Anmeerkninger» har doktor Rink angivit nästan
varje historias ursprung och stället varifrån den »insamlats».

Har en saga upptecknats på flera ställen och på lika¬
lydande sätt, är detta även uppgivet.

Jag kunde således i huvudsak samla sagorna i grupper.
En grupp för varje distrikt. Emellertid förekommer det upp¬
repade gånger, att samma saga inberättats från olika håll.
Så är t. ex. förhållandet med »Kassaksuk>, som lokaliserats

till nästan varenda boplats, från Upernivik till Angmagsalik.