OCR Output

161

Men Janitorns vedermödor skulle också få en
övergång och den blev hastig.

En vacker vårmorgon då Pete och Jim sutto
ute på taket åt gårdssidan och värmde sina gas¬
kroppar, fick Janitorn ett slaganfall som med ett
förskaffade honom en andes avundsvärda ställning
— och vad var då naturligare än att han använde
sitt företräde med att först piska upp Jim och
sedan uti en regelrätt boxningsmatch i femte ron¬
den knockout Pete i full räkning. Sedan höll han
ett litet tal för de båda syndarna och bad dem
genast lämna huset och det sista de sågo av
honom var hans breda byxbak. |

Det förskaffade både Pete och Jim en livlig till¬
fredsställelse att'de under full trafiktid, obehindradie:
kunde spatsera mittpå Clark streets körbana. Bilar,
busar och vagnar gingo rakt igenom dem, de :
voro luft — bara luft och fram emot eftermidda¬
gen slogo de sig ned i en park för att vila ut
efter dagens sensationer.

De sutto just på en bänk och diskuterade var
trädens andar togo vägen, då plötsligt en högrest
skepnad ställde sig framför dem. — Vad gör ni
här och hur länge ha ni varit döda? frågade han
med barsk röst och Pete fick genast en ofantlig
11. — Elgström, ”Chikagoboheéme"”.