OCR Output

1923 den 19 februani.; NIE 32

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

| Ser. A Landskansliet 1923

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:r 32. Ang. fram¬
Med anledning av Kvarnbäckens Elektriska Aktiebolags underdåniga SOURCE

ansökan om nådigt tillstånd att i enlighet med en ansökningen bifogad = ning.
plankarta framdraga en elektrisk högspänningsledning från en kraftstation,
belägen vid Tannfors i Lycksele socken till Hedlunda och Tuvträsks byar i
samma socken, med rätt att med de till anläggningen hörande lågspän¬
ningsledningar, som föra växelström med en spänning av 220 volt till jord,
få å de å kartan vissa närmare angivna platserna korsa allmänna vägar och
vattentrafikleder, varder, i enlighet med föreskrift i Kungl. Maj:ts nådiga re¬
miss i ärendet den 31 nästlidne januari, härigenom förelagt, dels Lycksele
kommun, så ock ägare och innehavare av de fastigheter, som komma att
av ledningen beröras eller är belägna på mindre avstånd än tjugu meter
från densamma, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i
Lycksele sockens kyrka uppläst hit inkomma med underdånigt yttrande
över ansökningen i vad den avser tillstånd till ledningens framdragande,
dels ock ägare och innehavare som av ledningen beröras, att inom samma
tid avgiva yttrande över ansökningen i vad den avser expropriationsrätt
för ledningens framdragande, allt vid äventyr, att underlåtenhet därutinnan
icke kommer att hindra ärendets avgörande på för handen varande skäl;
och hållas handlingarna i ärendet med tillhörande ritning under tiden till¬
gängliga här å landskansliet.

Vederbörande landsfiskal anmodas skyndsamt hit insända
uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 19 februari 1923.
AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923. Runo Larssons tryckeri.