OCR Output

1923 den 19 februari. N:r 31.
AT 5 EN

Undantag från vad ovan föreskrivits angående framförande
av lastautomobiler å länets vägar meddelas för särskilda fall
efter omständigheterna av länsstyrelsen.

Som en del broar befinna sig i mindre tillfredsställande
skick, anbefalles de trafikerande att i allmänhet vid broars pas¬
serande iakttaga all möjlig försiktighet och särskilt att allenast
med minskad fart passera längre eller höga broar.

Då under tjällossningen eller eljest, då vägarna efter en
längre regnperiod äro mycket lösa, det fasta bärande lagret å
vägarna är utsatt för att förstöras genom för stor hastighet eller
för tung belastning av automobil, vill länsstyrelsen uttala önsk¬
värdheten av, att vid sådana tillfällen största försiktighet iaktta¬
ges såväl vid automobils framförande som ock vid dess belastning.

Umeå i Landskansliet den 19 februari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umea 1923, Runo Larssons tryckeri.