OCR Output

1923 den 17 februari. N:ris 27—30.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. Å | Landskansliet 1923

NiES27 Ang. tings¬

R - ; å a 4 ä avslutning.
Sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima vinterting
med Lycksele tingslag är utsatt att hållas å tingsstället i Lycksele lördagen
den 3 instundande mars klockan 10 fm.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:r 28. Ang. fridlys¬
G sr å ; ; i lek¬
Genom resolution den 26 nästlidne januari har Kungl. Maj:t delStrisk ledning.

meddelat Bäcklidens, Lugnets och Slybergets byamän eller deras rättsinne¬
havare tillstånd att, under förbehåll av enskild rätt, med anslutning till elek¬
triska högspänningsledningen Bygdsiljum —Stortjärn framdraga högspän”
ningsledningar från Lågön till Bäcklidens och Slybergets byar i Burträsks
socken och desamma nyttja till den 4 augusti 1962 under iakttagande av
föreskrifterna i gällande författningar om elektriska anläggningar, dels ock
förordnat, att ifrågavarande högspänningsledningar skola åtnjuta samma
skydd, som jämlikt 19 kapitlet 13 och 22 $3 strafflagen tillkommer statens
elektriska ledning för belysning, för uppvärmning eller för överföring av
drivkraft, vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom
kungöres.

Uppläses i kyrkorna inom länets lapp¬
mark 2 söndagar före sammanträdesda¬

garna.
på d .” . 1 ÅA 5
N:r 29. På begäran intages följande Ba Sä
es med lappar.
Kungörelse.
Nomadlapparna i länet kallas till sammanträde inför undertecknad

klockan 11 fm. nedan angivna dagar och ställen för besluts fattande i dem
rörande frågor och ärenden; nämligen: