OCR Output

1923 :den 14:januari. N:r 26.
ge

till. begynnelselönerna och ålderstillägg för distriktsveterinärerna från och
med år 1923, att, som landstinget redan genom 1912 års beslut iklätt sig
sådan förbindelse, som omförmäles i 2 8 i ovannämnda Kungl. kungörel¬
sen den 31 december 1912 såsom villkor för statsbidrags erhållande till
distriktsveterinärers avlönande, något särskilt Kungl. Maj:ts beslut rörande
landstingets framställning i nyss angivna hänseende icke erfordrades.

Enligt nådigt brev till Länsstyrelsen den 2 februari 1923 har därefter
Kungl. Maj:t. nämnda dag godkänt landstingets ovan omförmälda under 3
129 i protokollet den 8 september 1922 fattade beslut i vad angår bevil¬
jande av medel till distriktsveterinärernas avlöning för längre tid än fem år,
varemot Kungl. Maj:t i enlighet med vad Medicinalstyrelsen hemställt fun¬
nit landstingets förevarande framställning i övrigt icke föranleda någon vi¬
dare Kungl, Maij:ts åtgärd, än att Kungl. Maj:t förklarat Lycksele distrikts¬
veterinärdistrikt skola omfatta, förutom Lycksele, Orträsks, Stensele och
Sorsele socknar, jämväl Tärna socken.

Umeå i Landskansliet den 14 februari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923. Runo Larssons tryckeri.