OCR Output

1923 den 3 februari. N:r 24.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. ÅA Landskansliet 35 SN

Uppläses i Umeå landsförsamlings och
angränsande socknars kyrkor.

N:£ 24,

Sedan ett fall av mjältbrand inträffat bland kreatursbesättningen hos
hemmansägaren Jonas Olsson i Grisbacka by av Umeå landsförsamling,
förklaras härigenom ovannämnde Olssons gård smittad av mjältbrand, vilket
härigenom kungöres med föreskrift, att inga av gårdens kreatur få tillsvi¬
dare från stället bortföras, att inga kreatur från andra gårdar få komma i
omedelbar närhet av den smittoförklarade gården, att endast djurens ägare
eller skötare få inträda i ladugården, samt att dessa personer tillsvidare ej
må besöka andra ladugårdar och stallar och om möjligt ej andra gårdar.

Beträffande mjölk från mjältbrandssmittad kreatursbesättning skall till¬
lämpas bestämmelsen i 25 8 3 mom. Kungl. förordningen den 9 december
1898 angående vad iakttagas bör till förekommande och hämmande av smitto¬
samma sjukdomar bland husdjuren.

Vederbörande kronobetjäning och kommunalnämnd hava att tillse, att
sålunda och i övrigt i nämnda förordning meddelade föreskrifter noggrannt
efterlevas.

Umeå i Landskansliet den 3 februari 1923.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri.

Ang. mjält¬
brand.