OCR Output

1923 den 1 februari. N:r 23.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. A | Landskansliet 1923

Uppläses Umeå landsförsamlings kyrka.

N:r 23;

Med anledning av Umeå stads elektricitetsverks underdåniga ansökan
om nådigt tillstånd att såsom fortsättning å Umeå stads elektricitetsverks
högspänningslinje Gimo-Yttertavle inom Umeå socken framdraga en elek¬
trisk högspänningsledning till Innertavle by i Umeå socken med rätt att
framdraga till anläggningen hörande lågspänningsledningar inom område
för allmän väg, varder i enlighet med föreskrift i Kungl. Maj:ts nådiga
remiss i ärendet den 25 nästlidne januari, Umeå kommun så och ägare
och innehavare av de fastigheter, som komma att av ledningen beröras
eller äro belägna på mindre avstånd än tjugu meter från densamma, häri¬
genom förelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i
ovannämnda sockens kyrka uppläst, hit inkomma med sina till Konungen
ställda underdåniga yttranden, vid påföljd, att underlåtenhet därutinnan icke
kommer att hindra ärendets avgörande på för handen varande skäl. Hand¬
lingarna i ärendet med tillhörande ritning hållas under tiden här å lands¬
kansliet tillgängliga för dem, som önska av desamma taga del.

Vederbörande landsfiskal anmodas skyndsamt hit insända
uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 1 februari 1923.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri.

Ang. fram¬

dragande av

elektrisk led¬
ning.