OCR Output

1023. dett: 27 januart Nr 22.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. Å Landskansliet 1923

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

NT 22,

Sedan Kungl. Maj:t genom särskilda nådiga brev den 6 juni 1884 för¬
klarat, att ordningsstadgan och brandstadgan för rikets städer skulle i till¬
lämpliga delar gälla för Lycksele kyrko- och marknadsplats sådana dessa
finnas angivna å en av förste lantmätaren G. A. V. Svanberg under år 1871
upprättad karta, har Kungl. Maj:t genom nådiga brev den 10 oktober 1884
och den 16 augusti 1895 förordnat att byggnadsstadgan för rikets städer
och vad i hälsovårdsstadgan för riket funnes föreskrivet om stad skulle i
tillämpliga delar lända till efterrättelse allenast för Lycksele marknadsplats.

Slutligen har Kungl. Maj:t genom nådigt brev den 22 september 1922
vid prövning av länsstyrelsens utslag den 27 mars 1919 ifråga om tillämp¬
ning av berörda stadgar inom vissa angränsande områden, undantagit Lyck¬
sele kyrkoplats samt uppdragit åt Länsstyrelsen att taga i övervägande, huru¬
vida ej kyrkoplatsens område lämpligen borde i förevarande hänseenden
likställas med övriga områden invid marknadsplatsen samt till Kungl. Maj:t
inkomma med utredning i sådant hänseende samt det förslag vartill denna
utredning kunde föranleda.

Med anledning härav varda invånarne i samhället och området där¬
omkring, municipalstyrelsen i samhället samt kommunalnämnden i Lycksele
socken härgenom kallade till sammanträde inför Länsstyrelsen å kyrksalen
i skolhuset i Lycksele Fredagen den 16 instundande Februari kl.
10 fm. för att i ärendet höras.

Umeå i Landskansliet den 27 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

- Umeå 1923, Runo Larssons tryckeri.

Ang. sam¬
manträde i
Lycksele.