OCR Output

Ang. ena¬
handa.

1923 den 27 januari. N:r 17—19.
FEN

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:r 19.

Genom nådig resolution den 13 innevarande januari har Kungl. Maj:t
dels meddelat Vännäs kraftaktiebolag eller dess rättsinnehavare tillstånd, att
under förbehåll av enskild rätt, i anslutning till bolagets elektriska kraftled¬
ningsnät framdraga högspänningsledningar från Yttersjö i Umeå socken till
Bjänsjö och Djäkneböle i samma socken och desamma nyttja till den 14
april 1957 samt att tillsvidare hava till anläggningen hörande lågspännings¬
ledningar, som föra växelström med en spänning icke väsentligt översti¬
gande 220 volt till jord, framdragna inom område för allmän väg under
iakttagande av föreskrifterna i gällande författningar om elektriska anlägg¬
ningar, dels ock förordnat, att ifrågavarande högspännings- och lågspän¬
ningsledningar skola åtnjuta samma skydd, som jämlikt 19 kapitlet 13 och
22 88 strafflagen tillkommer statens elektriska ledning för belysning, för
uppvärmning eller för överföring av drivkraft, vilket till vederbörandes
kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.

Umeå i Landskansliet den 27 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923. Runo Larssons tryckeri.