OCR Output

1023 den 27 januari. - N:E-b7-— 19.

|

Västerbottens län.
Ser. ÅA Landskansliet 1923

Uppläses i Lycksele och Örträsks sock¬
nars kyrkor.

NT eL7:

Genom nådig resolution den 13 innevarande januari har Kungl. Maj:t
dels meddelat Lomfors elektriska förening eller dess rättsinnehavare till¬
stånd att, under förbehåll av enskild rätt, från en kraftstation vid Lomfors
i Lycksele socken framdraga elektriska högspänningsledningar till transfor¬
matorstationer vid Vänjaurträsk i samma socken samt Långsele i Orträsk
socken och desamma nyttja under en tid av fyrtio år samt att tillsvidare hava
till anläggningen hörande lågspänningsledningar, som föra växelström med
en spänning icke väsentligt överstigande 125 volt till jord eller likriktad
ström, framdragna inom område för allmän väg, under iakttagande av före¬
skrifterna i gällande författningar om elektriska anläggninga, dels ock för¬
ordnat, att ifrågavarande högspännings- och lågspänningsledningar skola åt¬
njuta samma skydd som jämlikt 19 kapitlet 13 och 23 $$ strafflagen till¬
kommer statens elektriska ledning för belysning, för uppvärmning eller för
överföring av drivkraft, vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse
härigenom kungöres.

Uppläses i Umea stads och Umeå lands¬
församlings kyrkor.

Nr 18;

Genom nådig resolution den 15 december 1922 har Kungl. Maj:t dels
meddelat staden Umeå eller dess rättsinnehavare tillstånd att, under förbe¬
håll av enskild rätt framdraga den mellan Umeå och transformatorstationen
vid ÅAlidbacken föreslagna högspänningsledningen och densamma nyttja till
den 15 april 1950 ävensom under samma tid hava ledningen framdragen
Över statens järnvägars område utmed bandelen Umeå —Holmsund invid
Umeå, under iakttagande av föreskrifterna i gällande författningar om elek¬
triska anläggningar, dels ock förordnat, att ifrågavarande högspänningsled¬
ning skall åtnjuta samma skydd, som jämlikt 19 kapitlet 18 och 22 8$S
strafflagen tillkommer statens elektriska ledning för belysning, för uppvärm¬
ning eller för Överföring av drivkraft, vilket till vederbörandes kännedom
och efterrättelse härigenom kungöres.

Ang. fridlys¬
ning av elek¬
trisk ledning.

Ang. ena¬
handa.