OCR Output

1923 den 52 januari Nr 18.
END

municipalnämnden icke heller äger utöva den polismyndighet i stad uti 22
å ordningsstadgan tillerkända rätt att genom föreläggande av vite tillhålla
den, som tredskas, att ställa sig en av samma myndighet given föreskrift
till efterrättelse, utan må municipalnämnden, där sådan vitesbestämmelse an¬
ses i särskilt fall erforderlig, därom hos länsstyrelsen göra anmälan.

För utövande av inseende över samhällets bebyggande skall utses
en byggnadsnämnd, bestående av fem ledamöter, vilka jämte ett lika stort
antal suppleanter väljas för fyra år i sänder och utses tvåledamöter och två
suppleanter av Länsstyrelsen -- börande så vitt möjligt bland desse en le¬
damot och en suppleant vara lagfarne samt en ledamot och en suppleant
vara byggnadskunnige — ävensom en ledamot och en suppleant av muni¬
cipalnämnden, inom eller utom nämnden, samt två ledamöter och två supp¬
leanter av municipalstämman eller, i förekommande fall, av municipalfull¬
mäktige; skolande, om någon av ledamöterna eller suppleanterna i bygg¬
nadsnämnden under tjänstgöringstiden avgår, fyllnadsval för den återstå¬
ende tiden anställas.

Denna byggnadsnämnd skall likväl icke äga den byggnadsnämnd i
stad tillerkända rätt att genom föreläggande av vite göra sig hörsammad.

Förseelser mot ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan
samt därpå grundade ordningsföreskrifter ävensom byggnads- och bramd¬
ordningar för samhället, skola av allmän åklagare åtalas vid domstolen i
orten.

För tillämpningen å det nu ifrågasatta området av hälsovårdsstadgan
hänvisas till Länsstyrelsens allmänna kungörelse ser. B n:r 160 för år 1919.

Umeå i Landskansliet den 25 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri