OCR Output

1923 den: 23-tanuart. NI 19:

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. ÅA Landskansliet 1923

Uppläses i Lycksele församlings kyrka.
Nir.+5.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse kungöres härigenom attAng. tillämp¬
Kungl. Maj:t genom nådigt brev den 22 september 1922 funnit gott försäk TE
ordna dels att 1 kapitlet i lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i i lagen om
stad, skall äga motsvarande tillämpning, förutom å Lycksele marknadsplats, fastighets¬
jämväl beträffande samtliga de områden, som numera å en av distriktslantmätaren bildning i
Knut Köhler år 1916 upprättad karta angivits med röd gränslinje, med un- Stad m. m.
dantag allenast för Lycksele kyrkoplats och att i följd härav byggnadsstad¬
gan för rikets städer skall i tillämpliga delar gälla inom nämnda delar av
berörda områden, dels ock att ordningsstadgan och brandstadgan för ri¬
kets städer samt hälsovårdsstadgan av den 19 juni 1919, i vad den avser
stad, skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse inom de delar av sam¬
ma områden, där de icke redan förut varit gällande, varjämte Kungl. Maj:t
förklarat, att samtliga nu ifrågavarande områden, i den mån de ej redan till¬
höra Lycksele municipalsamhälle, skola ingå såsom delar av sagda sam¬
hälle och med detsamma bilda ett municipalsamhälle.

För tillämpningen å det nu ifrågavarande området av ordningsstadgan,
byggnadsstadgan, och brandstadgan för rikets städer gälla följande huvud¬
grunder:

Allt, som jämlikt ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan
för rikets städer ankommer på stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, skall
inom samhället tillkomma dess municipalstämma eller, därest municipalfull¬
mäktige blivit i vehörig ordning utsedda, desse fullmäktige.

Vad i ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan är före¬
skrivet om polismyndighet, magistrat eller i dess ställe tillsatt styrelse eller
drätselkammare skall gälla för samhällets municipalnämnd; dock med iakt¬
tagande dels att de skyldigheter, som enligt 10 8 av brandstadgan åligga
polismyndighet och enligt 14 8 av samma stadga magistrat eller poliskam¬
mare, överlåtas på landsfiskalen i orten, dels att vad enligt 13 8 av ord¬
ningsstadgan tillhör polismyndighet skall tillkomma landsfiskalen i orten,
dels att municipalnämnden icke äger utöva den rätt, som enligt 21 8 av
ordningsstadgan tillkommer magistrat, att i vissa där avsedda fall utfärda
nya, med bötesbestämmelser förenade ordningsföreskrifter, utan bör nämn¬
den, där behovet av sådan föreskrift finnes vara så trängande, att det i 20
8 av ordningsstadgan föreskrivna förfaringssätt skulle medföra vådlig tids¬
utdräkt, genast underställa frågan Länsstyrelsens beprövande, dels ock att