OCR Output

1923 den 17 januari. N:ris 13—14.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. Å Landskansliet 1923

NES Ang. besikt¬
Till allmän kännedom kungöres, att f. d. stadsingenjören Carl Olander för SER:
i Umeå, reparatören J. F. Lindholm i Skellefteå och länsveterinären E. U. = biler.
Molén i Lycksele förordnats att tillsvidare under en tid av tre år, räknade
från och med den 1 januari 1921, inom Västerbottens län vara besiktnings- :
män för automobiler samt att enahanda förordnande utfärdats för ingeniören
Viktor Engvall i Vilhelmina att gälla under tre år från och med den 1 ja¬
nuäri! 1923;

N:r 14. Ang. förord¬

Jämlikt av Länsstyrelsen utfärdade förordnanden äga civilingenjören ner, som äga
Gustaf Ragnar Insulander i OÖhrviken och verkmästaren J. A. Sandström i utfärda intyg
Umeå att utfärda sådana intyg angående befälhavares å motorfartyg känne- ang. befäl¬
dom om maskineriets skötsel och sättet för dess funktionerande, som i 9 bögar bar ar
I 2 mom. av Kungl. Förordningen angående befäl å svenska handelsfartyg kännedom

den 29 mars 1912 omförmäles. du maskine¬
o g . a . köt 0
Umeå i Landskansliet den 17 januari 1923. KEDE IRPRAR

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo "Larssons tryckeri.