OCR Output

1023:den br januari NESSER
SS

vidden . av dess befogenhet skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse,
vad i hälsovårdsstadgan föreskrives om hälsovårdsnämnd i stad;

att, om municipalläkare icke finnes inom samhället anställd och ve¬
derbörande provinsialläkare eller extra provinsialläkare, icke är ledamot av
hälsovårdsnämnden, han ändock skall äga att, när nämnden behandlar frå¬
gor om allmänna hälso- och sjukvården, vara tillstädes och deltaga i öve:
läggningarna men ej i besluten ävensom att, där han så begär, få sin m
ning till protokollet antecknad;

att sammanträde med nämnden för behandling av hälsovårds- elle.
sjukvårdsärende skall, utom då det eljest erfordras, skyndsamt äga rum,
när sådant påkallas av municipalläkaren, om sådan finnes inom samhället
anställd, och i annat fall av vederbörande provinsialläkare eller extra pro¬
vinsialläkare, därvid denne bör i god tid erhålla underrättelse om tiden och
stället för sammanträdet;

att de åligganden och befogenheter, som enligt 30 8 av hälsovårds¬
stadgan i stad tillkomma magistrat, skola inom samhället tillkomma lands¬
fiskalen i orten; samt

att förseelser mot ovannämnda stadgar samt därpå grundade ord¬
ningsföreskrifter ävensom byggnads- och hälsovårdsanordningar för sam¬
hället skola av allmän åklagare åtalas vid domstolen i orten;

och uppdrager Kungl. Maj:t å länsstyrelsen att, med tillämpning av
dessa huvudgrunder, utfärda erforderliga bestämmelser i ämnet.

Detta meddelas länstyrelsen till kännedom och efterrättelse samt för
vederbörandes förständigande; varjämte ovan berörda karta ävensom en
annan i ärendet ingiven karta bifogas för att vederbörande tillställas; sko¬
lande kopia av förstnämnda karta skyndsamt överlämnas till byggnads:sty¬
relsen.

Stockholms slott den 30 december 1922.

GUSTAF.
Herman Lindqvist.

Till länsstyrelsen i Västerbottens län, angående utvidgning av Nord¬
malings municipalsamhälle m. m.

Umeå i Landskansliet den 17 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umea 1923, Runo Larssons Tryckeri