OCR Output

1023 den:t7t:januati.: NIE
läs 3 SRA

sens beprövande, dels ock att municipalnämnden icke heller äger utöva
den polismyndighet i stad uti 22 8 av ordningsstadgan tillerkända rätt att
genom föreläggande av vite tillhålla den, som tredskas, att ställa sig en av
samma myndighet given föreskrift till efterrättelse, utan må municipalnämn¬
den, där sådan vitesbestämmelse anses i särskilt fall erforderlig, därom hos
länsstyrelsen göra anmälan;
att för utövande av inseende över samhällets bebyggande skall utses
Jen byggnadsnämnd, bestående av tre ledamöter, vilka jämte ett lika antal
' suppleanter väljas för fyra år i sänder och utses en ledamot och en supp¬
leant av municipalnämnden, inom: eller utom nämnden, samt två ledamöter
och två suppleanter av municipalfullmäktige eller, där sådana ej finnas, å
municipalstämma; skolande, om någon av ledamöterna eller suppleanterna i
byggnadsnämnden under tjänstgöringstiden avgår, fyllnadsval för den åter¬
stående tiden anställas ;
att denna byggnadsnämnd likväl icke skall äga den byggnadsnämnd i
stad tillerkända rätt att genom föreläggande av vite göra sig hörsammad;

att närmaste inseendet över och befattningen med allmänna hälsovår¬
den inom samhället skall tillkomma en för sådant ändamål tillsatt hälso¬
vårdsnämnd, bestående av ordföranden i municipalnämnden, municipallä¬
karen eller, om sådan icke finnes inom samhället anställd, provinsialläkaren
eller extra provinsialläkaren, såvida han är inom samhället boende, men i
annat fall en av länsstyrelsen för viss tid utsedd lämplig person samt tre
ledamöter, valda för fyra år i sänder av municipalfullmäktige eller, där sådana
ej finnas, å municipalstämma; dock att, första gången av municipalfullmäk¬
tige eller å municipalstämma enligt dessa föreskrifter företagas val av leda¬
möter genom lottning bestämmes; vilken eller vilka av de valda ledamö¬
terna skola utträda ur nämnden redan vid slutet av andra året; skolande
dels likaledes av municipalfullmäktige eller, där sådana ej finnas, å munici¬
palstämma för samma tid väljas suppleanter till enahanda antal som de
valda ledamöterna, att vid sådan ledamots förfall i hälsovårdsnämnden
tjänstgöra i den ordning, som mellan dem blivit vid valet bestämd, dels
ock av' länsstyrelsen för viss tid utses ytterligare en suppleant att tjänst¬
göra vid förfall för den ledamot av nämnden, som må hava blivit av läns¬
styrelsen förordnad, varförutom, därest någon av de valda ledamöterna
eller suppleanterna under den för honom bestämda tjänstgöringstiden av¬
går, fyllnadsval skall för den återstående tiden anställas i nu angiven ord¬
ning; .

att hälsovårdsnämnden skall äga att inom sig utse ordförande och
vice ordförande, på sätt i 3 $ I mom. av hälsovårdsstadgan sägs;

att i avseende å valbarhet till ledamot eller suppleant i hälsovårds¬
nämnden skall gälla, vad i 2 8 4 mom. av hälsovårdsstadgan är föreskrivet;

att den, som av municipalfullmäktige eller å municipalstämma blivit
vald till ledamot eller suppleant i hälsovårdsnämnden, må kunna avsäga
jig uppdraget under de villkor, som i 2 8 5 mom. av hälsovårdsstadgan
för där avsedda fall föreskrivas;

att beträffande hälsovårdsnämndens verksamhet och åligganden samt