OCR Output

1923 den. 17 jäntrart; UNTITE
SE

Över denna framställning har statistiska centralbyrån, till följd av re¬
miss, den 7 juni 1922 avgivit utlåtande.

Därefter har kammarkollegium den 11 december 1922 avgivit infordrat
utlåtande över båda de gjorda framställningarna.

Med anledning av vad i ärendet förekommit finner Kungl. Maij:t gott
dels, jämlikt 1 kapitlet 41 83 i lagen om fastighetsbildning i stad, förordna,
att samma kapitel skall äga motsvarande tillämpning såväl inom det i läns¬
styrelsens nu underställda utslag avsedda område med en areal av om¬
kring 94 hektar som inom det för kyrkobyshus och stallbyggnader avsedda
område, som enligt brevet den 25 februari 1898 undantagits från tillämp¬
ningen av byggnadsstadgan för rikets städer, och att i följd härav nämnda
stadga skall i tillämpliga delar gälla inom nämnda två områden, dels ock
förordna, att ordningsstadgan för rikets städer och hälsovårdsstadgans före¬
skrifter rörande stad skola i tillämpliga delar gälla såväl inom samhällets
förutvarande område jämte ovannämnda, för kyrkobyshus och stallbyggna¬
der avsedda område som ock inom nyssberörda område av omkring 94
hektars areal.

Därjämte förordnar Kungl. Maj:t, att sistnämnda två områden skola
ingå såsom delar av ifrågavarande municipalsamhälle och därmed bilda ett
municipalsamhälle, ävensom att detta samhälle härefter skall benämnas
Nordmalings municipalsamhälle.

Slutligen finner Kungl. Maj:t gott, med upphävande av de genom bre¬
ven den 25 februari 1898 och den 16 juni 1899 fastställda huvudgrunder
för tillämpning av byggnadsstadgan för rikets städer inom samhällets dåva¬
rande område, förordna, att följande huvudgrunder skola gälla med avse¬
ende å bringande till verkställighet inom samhället av ordningsstadgan och
byggnadsstadgan för rikets städer samt hälsovårdsstadgans föreskrifter rö¬
rande stad, nämligen:

att allt, som jämlikt ordningsstadgan och byggnadsstadgan för rikets
städer samt 1, 5 och 30 $$ i hälsovårdsstadgan ankommer på stadsfullmäk¬
tige eller allmän rådstuga, skall inom samhället tillkomma dess municipal¬
fullmäktige eller, där sådana ej finnas, municipalstämman;

att vad i ordningsstadgan och 'byggnadsstadgan är föreskrivet om po¬
lismyndighet, magistrat eller i dess ställe tillsatt styrelse eller drätselkam¬
mare skall gälla för samhällets municipalnämnd; dock med iakttagande
dels att vad enligt 13 8 av ordningsstadgan tillhör polismyndighet skall
tillkomma landsfiskalen i orten, dels att municipalnämnden icke äger ut¬
öva den rätt, som enligt 21 8 av ordningsstadgan tillkommer magistrat att
i vissa där avsedda fall utfärda nya, med bötesbestämmelser förenade ord¬
ningsföreskrifter, utan bör nämnden, där behovet av sådan föreskrift finnes
vara så trängande, att det i 20 3 av ordningsstadgan föreskrivna förfarings¬
sätt skulle medföra vådlig tidsutdräkt, genast underställa frågan länsstyrel¬