OCR Output

1923-:den: :17-jänuarr: Nie Ar

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskansliet | 1923
Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.
N:r 11. i Ang. utvidg¬
Till vederbörandes kännedom och efterrättelse offentliggöres följande Nordmalings
hit inkomna nådiga brev: municipal¬
Gustaf etc. samhälle

Genom brev den 25 februari 1898 har Kungl. Maj:t fastställt länssty- = m. m.
relsens i Västerbottens län beslut, att byggnadsstadgan för rikets städer
skulle i tillämpliga delar gälla för Nordmalings kyrkovall med undantag av
det område därav, som vore avsett för kyrkobyshus och stallbyggnader,
ävensom meddelat vissa huvudgrunder i avseende å nämnda stadgas bring¬
ande till verkställighet inom samhället.

Därefter har Kungl. Maj:t genom brev den 16 juni 1899 fastställt
vissa ändringar i berörda huvudgrunder.

På därom gjord framställning och efter kommunalstämmans och öv¬
riga vederbörandes hörande har länsstyrelsen genom utslag den 17 sep¬
tember 1921 förordnat, att ordningsstadgan för rikets städer samt hälso¬
vårdsstadgans föreskrifter rörande stad skulle i tillämpliga delar gälla såväl
inom det i ovanberörda brev avsedda området som ock inom det närmast
däromkring belägna område, som med en areal av omkring 94 hektar fun¬
nes angivet å en av numera överlantmätaren Paul Wagenius år 1920 upp¬
rättad karta och i söder gränsande mot Levar bys område samt i övrigt å
kartan omslötes med en ljusröd linje.

Uti skrivelse den 17 december 1921 har länsstyrelsen underställt be¬
rörda utslag Kungl. Maj:ts prövning samt därvid tillika, efter vederbörandes
hörande, dels, jämlikt 1 kapitlet 41 8 i lagen om fastighetsbildning i stad,
hemställt, att Kungl. Maj:t täcktes meddela sådant förordnande rörande till¬
lämpningen inom sistnämnda område av samma lag och därmed även av
byggnadsstadgan för rikets städer, varom i nämnda paragraf förmäles, dels
ock avgivit förslag till huvudgrunder med avseende å tillämpningen inom
samhället av ordningsstadgan och byggnadsstadgan för rikets städer samt
hälsovårdsstadgans föreskrifter rörande stad.

Till följd av remiss har medicinalstyrelsen den 12 juni 1922 avgivit
utlåtande i ärendet.

Vidare har länsstyrelsen, på framställning av municipalstämman, uti
skrivelse den 22 mars 1922 anhållit, att samhället måtte, i stället för Nord¬
malings kyrkovalls municipalsamhälle, för framtiden få benämnas Nordma¬
lings municipalsamhälle.