OCR Output

1923 den 17 januari. > N:r 10:

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. ÅA Landskansliet 1923

NO

Till vederbörändes kännedom kungöres, att Kungl. Medicinalstyrelsen
genom beslut den 3 innevarande januari med ändring av gällande barn¬
morskedistriktsindelning, beslutit, att Byske kommun skall från och med
den 1 januari 1923 uppdelas i sju barnmorskedistrikt, nämligen förutom

Åbyns distrikt (n:r 53), som blir oförändrat, följande:

52) Byske distrikt, bestående av i beslutet den 28 juni 1920 till
distriktet hänförda delar av Byske kommun med undantag av byn Sels¬
moran, station såsom förut;

54) Blåfors distrikt, bestående av följande delar av Byske kom¬
mun, nämligen byarna Blåfors, Tväråfors, Brännäs, Brännland, Finnträsk,
Brännan, Norre, Båtfors, Alund, Norrfors, Malbäck, Lundfors, Dalmgran,
samt Fjällfors, station såsom förut;

55) Fällfors distrikt, bestående av följande delar av Byske kom¬
mun, nämligen byarna Aspliden, Borgfors, Bränntjälliden, Degerliden, Fors¬
heden, Forsliden, Fällfors, Fällforsliden, Hedfors, Hednäs, Holmstrand,
Hälleström, Hällfors, Islandsbäck, Jakobsfors, Krokliden, Maltjäln, Norr¬
backa, Pitmanliden, Selsfors, Selsmoran, Storliden, Storvik och Vackerhe¬
den, med station för barnmorskan vid eller i närheten av Fällfors kyrko¬
plats;

56) Drängsmarks distrikt, bestående av följande delar av Byske
kommun, nämligen byarna Drängsmark, BIIKNAEN Hemmestjärn och Frost¬
kåge station såsom förut;

57) Ostviks distrikt, Hösiåedde av följande delar av Byske kom¬
mun, nämligen byarna Ostvik, Ostanbäck och Ostbäck, med station såsom
förut; samt

118) Norrlångträsks distrikt, bestående av återstående till distrikten
n:r 52—57 ej hänförda delar av Byske kommun, nämligen byarna Björk¬
träsk, Bodal, Dalbäck, Högtället, Klöverfors, Källdal, Larsbo, Lidbacken,
Lillkågeheden Lillkågeliden, Lillkågeträsk, Lundåker, Lövholm, Mullberget,
Nide, Norrlångträsk, Nyfors, Orrtjärn, Rismyrliden, Segerlund, Skurudal,
Storbrännan, Svartå, Tällberget och Åkerberget, med station för barnmor¬
skan i eller i närheten av Norrlångträsk by.

Ang. ändrad
barnmorske¬
distriktsin¬
delning.