OCR Output

1923 den 17 januari. N:ris 8—9.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. ÅA Landskansliet 1923

N:r 8 Ang. förord¬
RR S a nade stäm¬
Enligt från vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden hava ningsgivare.

nedannämnda personer förordnats att i domhavandens ställe giva stäm¬
ningar, nämligen:

inom Västerbottens norra domsaga:
e. o. hovrättsnotarierna Birger Björklöf och Sigurd Hedensjö;

inom Västerbottens mellersta domsaga: :
vederbörande landsfiskaler, envar till den häradsrätt i domsagan, inom
vars domvärjo hans tjänstgöringsdistrikt är beläget, dels ock domsagans
kommissionär, J. A. Lindmark, adress ÅAnäset, till domsagans båda härads¬
rätter;

inom Umeå domsaga:

i domsagan tjänstgörande förste notarien samt landsfiskalerna i Sävar
och Vännäs distrikt ävensom polisuppsyningsmannen Alb. Eriksson i
Holmsund;

inom Västerbottens södra domsaga:

förste notarien Fredrik Wimmercranz ävensom landsfiskalerna i Nord¬
malings, Bjurholms och Degerfors distrikt, envar inom sitt tjänstgörings¬
område;

inom Västerbottens västa domsaga:

förste notarien Ernst Leche ävensom vederbörande landsfiskaler, envar
för sitt distrikt.

N:r 9. Ang. förord¬
. ; R LS nade kom¬
Enligt från vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden hava missionärer.

följande personer förordnats att vara kommissionärer i nedannämnda dom¬
sagor inom länet: