OCR Output

1923 den 9 januari. N:ris 4—35.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. Å Landskansliet 1923

Uppläses i Skellefteå och Jörns sock¬

nars kyrkor.
Ang. fram¬

Na 4;
; ö d d
Med anledning av Skellefteå stads elektricitetsverks underdåniga an- ltr

sökan om nådigt tillstånd att framdraga en elektrisk högspänningsledning ledning.
från stadens kraftstation, belägen vid Finnforsen inom Skellefteå socken till
byarna Bruträsk, Bjurliden, Finnsele, Längsele, Åkerlund, Långdal och Bjur¬
vattnet i samma socken samt Båtfors, Åkulla, Renfors, Renström, Bjurvatt¬
net, Norra Åkulla, Stavträsk, Klockträsk, Hedträsk, Bergnäs, Kankberg och
Vänträsk i Jörns socken, med rätt att framdraga till anläggningen hörande
lågspänningsledningar, som föra växelström med en spänning icke väsent¬
ligt överstigande 230 volt till jord, inom område för allmänna vägar och
vattentrafikled, varder i enlighet med föreskrift i Kungl. Maj:ts remiss i
ärendet den 27 december 1922 härigenom förelagt, dels Skellefteå och
Jörns kommuner, så ock ägare och innehavare av de fastigheter, som
komma att av ledningarna beröras eller äro belägna på mindre avstånd än
tjugu meter från desamma, att inom fjorton dagar efter det denna kungö¬
relse blivit i ovannämnda socknars kyrkor uppläst hit inkomma med un¬
derdånigt yttrande över ansökningen i vad den avser tillstånd till ledning¬
arnas framdragande, dels ock ägare och innehavare av de fastigheter, som
beröras av ledningarna, att inom samma tid avgiva yttrande över ansök¬
ningen i vad den avser expropriationsrätt för ledningarnas framdragande,
allt vid äventyr, att underlåtenhet därutinnan icke kommer att hindra ären¬
dets avgörande på för handen varande skäl. Handlingarna i ärendet med
tillhörande ritning hållas under tiden tillgängliga här å landskansliet.

Vederbörande landsfiskaler anmodas skyndsamt hit insända
uppläsningsbevis.

N:r 5. Författningsenligt offentliggöres följande Ang. kansliets

för Norrbyg¬
dens vatten¬
Kungörelse. domstol
öppenhål¬
lande.

Härmed tillkännegives, att Norrbygdens Vattendomstols kansli, som
är förlagt till Umeå med adress Dunckersgatan 1, hålles öppet för allmän¬