OCR Output

1923 den 3 januari. N:ris 2—3;

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. Å Landskansliet 1923
é Ö i i; ioot äli a Ang. kansliets
N:r 2. Författningsenligt offentliggöres följande be Malla
ec bygdens vat¬
Kungörelse. fendomstol
öppenhål¬
lande.

Mellanbygdens Vattendomstols kansli, befintligt härstädes Nytorget

N:r 2 hålles öppet varje helgfri dag 11—1.
Vattenrättsdomaren är tillgänglig för samtal medelst telefon (n:r 2113)

sådan dag 11—12.
Sundsvall den 30 December 1922.

Vattenrättsdomaren.

Uppläses i Mala sockens kyrka 2 sön¬
dagar före sammanträdesdagen.

N:r 3. På begäran intages följande Ang. sam¬
MANN Aer

ec d lappar.
Kungörelse.

Skogslapparne i Malå lappby kallas härmed till sammanträde kl. 11
fm. måndagen den 22 instundande januari å vanligt ställe i Malåträsk
kyrkoby för behandling av dem rörande frågor.

Vilhelmina den 24 december 1922.

Lappfogden.
Umeå i Landskansliet den 3 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.

Gustaf Hultman.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri.