OCR Output

1923 den 3 jänuark NiF 6
&

Vederbörande krono- och polisbetjänte hava att dels vid inskrivnings¬
förrättningarna jakttaga föreskrifterna i 17, 19, 22 och 49 88 inskrivnings¬
förordningen, i vad dem rörer, och ombesörja att lämpliga lokaler, i all¬
mänhet tre större rum, där sådant erfordras, hållas vid förrättningarna till¬
gängliga, behörigen uppvärmda, dels ock kraftigt beivra de oordningar,
som tilläventyrs begås av de värnpliktiga vid inskrivningsförrättningarna
samt under marschen dit och därifrån.

Magistraterna och landsfiskalerna i länet anmodas befordra
denna "kungörelse till uppläsning i respektive kyrkor mot bevis,
som hit insändas, ävensom att om densamma å därför lämpliga
ställen anbringa anslag, som särskilt utfärdas.

Umeå i Landskansliet den 3 januari 1923.

AXEL SCHOTTE.
EE: Emmie.

Umeå 1923, Runo Larssons Tryckeri.