OCR Output

|

1923 den 3 januari. Nr 1.
KR

B. Sjömanshusen.
Inskrivning av de till Umeå och Skellefteå sjömanshus hörande värn¬

oo för Umeå sjömanshus
den 15 februari kl. 10 fm. å sjömanshuset i Umeå.

för Skellefteå sjömanshus

den 17 februari klockan 10 fm. å rådhuset i Skellefteå.

För inskrivningsförrättningarna för sjömanshus gäller i tillämpliga de¬
lar vad här ovan tillkännagivits beträffande inskrivningsförrättning inom
rullföringsområde, med iakttagande av:

att inskrivning av värnpliktig, som är inskriven å sjömnnshus, sker
vid inskrivningsförrättning för det sjömanshus, han tillhör;

att sådan värnpliktig dock är berättigad att undergå inskrivning vid
inskrivningsförrättning för annat sjömanshus, i vilket fall det åligger honom
att utan kallelse själv anmäla sig hos dess inskrivningsnämnd och därvid,
utom prästbetyg, avlämna intyg från vederbörande sjömanshusombudsman
rörande såväl sin befattning inom sjömansyrket som den tid han varit in¬
mönstrad till sjöfart, eller, om intyg icke kunnat anskaffas, uppvisa sjö¬
fartsbok;

att värnpliktig, som enligt föregående punkt inställt sig vid inskriv¬
ningsförrättning för annat sjömanshus, än det han tillhör, men därvid för¬
summat avlämna prästbetyg och intyg från vederbörande sjömanshusom¬
budsman eller sjöfartsbok samt till följd därav icke kunnat emottagas, an¬
ses lika med den, som icke inställt sig till inskrivningsförrättning;

att å sjömanshus inskriven värnpliktig skall vid inställelsen till in¬
skrivning medföra sjöfartsbok;

att värnpliktig, som vid tiden för inskrivningsförrättningen är inmönst¬
rad till sjöfart, är befriad från personlig inställelse;

att uppskov till nästföljande år med den i '$ 27 värnpukts¬
lagen föreskrivna första tjänstgöring kan, förutom under här ovan
angivna omständigheter, vid inskrivningen medgivas;

a) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som enligt intyg från sjömans¬
husombudsmannen är förhyrd för längre utrikes resa å handelsfartyg och
som till följd därav icke utan väsentlig olägenhet kan så länge resan fort¬
varar inställa sig;

b) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som gör sannolikt, att han in¬
om ett år efter inskrivningen kommer att söka inträde i sjökaptens-, styr¬
mans-, förste maskinist- eller andre maskinistklass vid navigationsskolan;

samt att ansökan om frikallelse, uppskov m. m. kan på sätt här
ovan nämnts göras, förutom hos inskrivningsnämnden vid förrättnings¬
stället, jämväl skriftligen till sjörullföringsbefälhavaren eller sjömanshusom¬
budsmannen. :