OCR Output

1923 den 3 januari. NET
ER

vilken han varit pliktig infinna sig, är berättigad att för såväl fram- som
återresan uppbära en gottgörelse av 1 krona för varje överskjutande ny¬
mil, varemot ingen gottgörelse utgår för inställelse till annan inskriv¬
ningsförrättning än i kyrkobokföringsorten.

Yngling är berättigad att redan det år, han fyller nitton år, anmäla
sig till att inskrivas för utbildning till underbefäl eller fackman vid fotfol¬
ket, trängen eller intendenturtrupperna eller att för utbildning vid Norr¬
bottens regemente uttagas från annat regementes inskrivningsområde un¬
der villkor likväl att han är vapenför och i övrigt lämplig till den tjänst¬
göring, vartill han anmäler sig.

Yngling, vilken avlagt studentexamen eller erhållit avgångsbetyg från
gymnasiets tredje ring vid allmänt lärceverk eller som vid annan läroan¬
stalt förvärvat ett kunskapsmått, som, enligt vad Konungen förordnar skall
anses däremot svara, ävensom yngling, vilken vid navigationsskolan avlagt
sjökaptens- och styrmansexamen eller å maskinistavdelning annan examen
än maskinistexmanen av tredje klass, må redan det år, då han fyller ader¬
ton eller nitton år, anmäla sig till inskrivning; för bifall härtill fordras att
vara vapenför, dock må jämväl sådan i denna punkt nämnd, till krigstjänst
duglig men icke vapenför yngling inskrivas, som med visshet kan förutses
icke bliva vapenför till inträdet i värnpliktsåldern.

Annan yngling, än i nyssnämnda punkt avses, må ock redan det år,
då han fyller aderton eller nitton år, anmäla sig till inskrivning för utbild¬
ning till plutonchef eller motsvarande befattning, där han, på sätt Konungen
förordnar, visar sig äga förutsättningar för dylik utbildning samt befinnes
vapenför.

Yngling, vilken, enligt vad i sistnämnda tre punkter sagts, anmäler
sig till inskrivning före det år, värnplikten för honom inträder, må ej in¬
skrivas, så framt han icke, jämte företeende av prästbetyg, visar sig hava
erhållit laga målsmans ävensom, där han är i annans tjänst, dennes till¬
stånd därtill.

Redan inskriven värnpliktig, vilken är behäftad med kroppsfel eller lyte,
som kan föranleda ändring i hans värnpliktsförhållande, bör inställa sig vid ¬
inskrivningsförrättningen.

Värnpliktig, som med inskrivningsnämndens beslut icke åtnöjes, äger
att däröver anföra besvär, vilka, skriftligen författade och ställda till In¬
skrivningsrevisionen inom . Västerbottens inskrivningsområde samt åtföljda
av den för klaganden utfärdade inskrivningsbok eller av annan handling,
som vid inskrivningen blivit klaganden tillställd, böra inom fjorton dagar
efter beslutets meddelande till Länsstyrelsen, adress Umeå, in¬
givas, eller inom samma tid med posten insändas, i vilket senare fall det
dock åligger klaganden att styrka, det han egenhändigt under¬
tecknat besvärsskriften eller att densamma på hans begäran eller
med hans samtycke blivit uppsatt.