OCR Output

|
|

1923 dep 3 jäntarb NE I
ER

fortskriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroen¬
de nära anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter; skolande anled¬
ningen till uppskovet med tjänstgöringen styrkas med intyg av präst i för¬
samlingen jämte annan trovärdig person, dock att, därest anledningens
fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs, den¬
samma skall styrkas av rektor eller föreståndare vid den läroanstalt, där
studierna idkas, eller där anledningen utgöres av sådant familjeskäl, som
kunnat medföra uppskov med inskrivning, med intyg av präst i försam¬
lingen jämte å landet kommunalnämndens ordförande och i stad fattig¬
vårdsstyrelsens ordförande.

Uppskov med repetitionsövning eller reservtruppöv¬
ning kan meddelas under de här ovan under mom. a) och b) för upp¬
skov med första tjänstgöring angivna omständigheter, vilka skola styrkas
på sätt för nämnda fall stadgas.

Därest värnpliktig hos inskrivningsnämnd söker förnyat uppskov
med samma tjänstgöring eller uppskov med tjänstgöring, från vilken den
värnpliktige tidigare hemförlovats, skall angivas av vilken anledning upp¬
skovet eller hemförlovningen tidigare medgivits.

Den, som icke avlagt studentexamen eller eijest enligt 2 $ 1 mom.
inskrivningsförordningen icke skall med student i värnpliktshänseende lik¬
ställas, men dock önskar undergå utbildning till plutonchef eller motsva¬
rande befattning, skall därom göra anmälan vid inskrivningsförrättningen
och samtidigt angående sin lämplighet förete sådana intyg som omförmä¬
las i 28 8 m. 6 inskrivningsförordningen.

Värnpliktig, vilken vid tidpunkten för inskrivningen idkar eller vill gö¬
ra sannolikt, att han kommer att idka medicinska, teknologiska eller far¬
maceutiska studier vid anstalt, som omförmäles i 8 93 m. 1 a) och b) In¬
skrivningsförordningen skall därom vid inskrivningsförrättningen göra an¬
mälan, varjämte av omyndig, som ännu ej påbörjat ifrågavarande studier,
skall företes av målsman utfärdat intyg beträffande förhållandet.

Värnpliktig, som efter under året avlagd studentexamen ämnar ut¬
bilda sig till officer vid hären och enligt vad här nedan sägs må kunna
inskrivas redan det år, under vilket han fyller 18 eller 19 år, bör inställa
sig till inskrivning och därvid förete av vederbörande truppavdelningschef
utfärdat intyg om att han efter avlagd studentexamen kommer att antagas
till officersaspirant.

Den, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall till inskriv¬
ningsförrättningen medföra alla honom tillhöriga handlingar, som röra
nämnda anställning, på det att hans värnpliktsförhållanden må kunna rik¬
tigt fastställas.

De, som tillhöra den nomadiserande lappbefolkningen, äro be¬
friade från personlig inställelse.

Värnpliktig, vilken för inställelse vid inskrivningsförrättning för den
ort, där han är kyrkobokförd, har att från hemvistet i kyrkobokförings¬
orten till förrättningsstället tillryggalägga mer än två nymil och förut
icke gjort sig skyldig till förfallolös utevaro från dylik förrättning, vid