OCR Output

1923 den 3 januari. Ner 1.
RR 5

värnpliktens fullgörande frikallad, böta första året tio kronor och varje
år han ånyo därmed beträdes fyrtio kronor, och är därjämte under¬
kastad äventyr att varda till inskrivnings undergående hämtad på egen
bekostnad. Värnpliktig, som inställer sig vid inskrivningsförrättning
för annan ort än där han är kyrkobokförd, men därvid försummar avläm¬
na prästbetyg samt tillföljd därav icke kan emottagas, vare för underlå¬
tenhet därav underkastad enahanda påföljd som den, vilken icke inställt
sig till inskrivningsförrättning.

Uppskov med inskrivning till nästföljande års inskrivnings¬
förrättning kan medgivas värnpliktig, som av en eller annan möjligen över¬
gående anledning, såsom tillfällig sjukdom, försenad eller otillräcklig kropps¬
utveckling eller dylikt, vid inskrivningsförrättning befinnes till tjänstgöring
oförmögen eller olämplig eller genom de med tjänstgöringen förenade an¬
strängningarna utsättes för men eller fara; skolande i de fall, då fråga är
om värnpliktig, som är befriad från skyldighet att personligen inställa sig
vid inskrivningsförrättningen, uppskovsanledningen styrkas med intyg av
legitimerad läkare eller, om hans sjukdom är tillfällig och läkarbetyg ej kan
anskaffas genom intyg som ovan sagts i fråga om laga förfall.

Sådant uppskov kan jämväl medgivas ende arbetsföre sonen, sonso¬
nen eller dottersonen till orkeslös eller vanför fader, farfader, morfader
eller till änka, frånskild eller övergiven hustru, eller ogift kvinna, ende ar¬
betsföre fostersonen till orkeslös eller vanför fosterfar eller fostermoder,
ävensom ende arbetsföre brodern till ett eller flera minderåriga eller van¬
föra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar, far, eller mor¬
föräldrar eller fosterföräldrar eller syskon äro av hans arbete för sitt. uppe¬
hälle väsentligen beroende; skolande dylikt förhållande styrkas med
intyg av präst i församlingen jämte, å landet, kommunalnämndens ord¬
förande och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande.

Därest sådan för sitt uppehälle av den värnpliktiges arbete väsent¬
ligen beroende anhörig, som nyss nämnts, av samme värnpliktige erhållit
försörjning alltifrån början av kalenderåret närmast före inskrivningsför¬
rättningen eller, där behovet av försörjning uppstått först vid senare tid- ”
punkt, alltifrån behovets uppkomst kan även i det fall att den värnpliktige
icke är den ende arbetsföre sonen, sonsonen, dottersonen, fostersonen
eller brodern, uppskov med inskrivning medgivas honom, därest han är
den ende, som, såvitt veterligt är, kan lämna nödigt försörjningsbidrag, och
bör dylikt förhållande styrkas på sätt som i näst föregående stycke sägs.

Uppskov till nästföljande år med den i 83 27 värnpliktslagen
föreskrivna första tjänstgöring kan vid inskrivningen medgivas:

a) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast
egendom eller själv driver honom tillhörig handels-, fabriks- eller annan
industriell rörelse, och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att
på lämpligt sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den
tid, han för sin militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande, samt

b) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande,
såsom att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i