OCR Output

1923 den: 3 januari; Nie.

SPE BARR MN NR Kaa AN
| Rådhuset i |Skellefteå stad samt byarna Hedens- |
Skellefteå byn och Morön av Skellefteå |
0 AE BR RA I I -Mars 112-10 fm.
| |
| | |
5 Granskning och justering av Härid- ÅR
F lingar och: Drotoköll.. se: se ka bön SL 10 HN

Till dessa inskrivningsförrättningar varda härigenom kallade de värn¬
pliktiga, som under år 1923 fylla 20 år och ej förut undergått inskrivning,
samt de äldre värnpliktiga, vilka vid föregående inskrivningsförrättning
bort vara tillstädes men uteblivit och icke oaktat sin frånvaro blivit in¬
skrivna eller från värnpliktens fullgörande frikallade, eller vilka erhållit upp¬
skov med inskrivning eller i övrigt äro inskrivningsskyldiga; och åligger
det de till inskrivning sålunda kallade att personligen inställa sig å den
för varje inskrivningsförrättning bestämda tid; dock må utan personlig in¬
ställelse inskrivas värnpliktig, som, i den ordning 29 3 inskrivningsförord¬
ningen stadgar styrker att han är till krigstjänst duglig och som antingen
finnes hava för uteblivandet visat laga förfall eller ock innehar anställning
utomlands eller därstädes uppehåller sig för idkande av studier eller för
utbildning i sitt yrke.

I övrigt varder till efterrättelse kungjort följande:

Denna kallelse gäller icke den som innehar fast anställning på stat
vid krigsmakten eller är officer eller underofficer i reserven.

Inställelse till inskrivning sker vid inskrivningsförrättning för den ort,
där den värnpliktige är kyrkobokförd; dock att värnpliktig, som vistas å
annan ort, må undergå inskrivning å vistelseorten, men skall i sådant fall
utan kallelse anmäla sig hos vederbörande inskrivningsnämnd och därvid
avlämna prästbetyg.

Värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att avflytta från riket,
men fortfarande vistas inom landet, är skyldig inställa sig till inskrivnings
undergående.

Såsom laga förfall för uteblivande från inskrivning anses, om man
är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren,
eller om man sitter i häkte; vederbörande dock obetaget att, då andra än
nu sagda förfall förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt att de må
gälla såsom laga förfall; skolande sjukdom, för att såsom laga förfall an¬
ses, styrkas med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig
själv anskaffa, eller, där läkarebetyg ej kan anskaffas, genom intyg av sta¬
tens ämbets- eller tjänsteman, eller av präst i församlingen, eller av ordfö¬
randen i kommunalstämman eller av ordförande eller ledamot i kommunal¬
nämnden eller av ledamot i häradsnämnden.

Värnpliktig, som utan laga förfall utebliver från inskrivningsför¬
rättning, skall, där han icke, oaktat sin frånvaro, varder inskriven eller från