OCR Output

Magistraterna och landsfiska¬
lerna i länet anmodas anslå den¬
na kungörelse å därtill lämpliga
platser.

Kungörelse

om inskrivning av värnpliktiga
i Västerbottens län
år 1923.