OCR Output

Innchallsforteckning.

Protokoll vid Hush.—sällskapets vintersammankomst.......................... 0 8
Hushållningssällskapets årsberättelse ................... ......................... 19
Länsagronomens d:o e e 82
Extra länsagronomens d:o o o §3
Dikningsformannens d:o o e e d k
Utlåtande rörande 1905 års rofodhncrstaflan e e 68
Redogörelse för 1905 års lokala Godshngsforsok 84
Redogörelse för 1905 års jämförande försök med ohka hafresorter 98
Kemiska stationens Arsberiittelse ... 1107
Nötboskapspremieringsnämndens årsberättelse ............... .................. 109
Länsmejeristens d:o s e t 118
Länsträdgårdsmästaren Jonssons d:o mss d 1 8
D:o Söderlings d:o 22
beratfelse _ _ e 1sS
do o 2 80
Premieringen af saltad strommmo o o s
Skogsingenjorens berättelse (2 . _. e e 149
Revisionsberättelse ............. U t r e eee e t 154
Föredrag af lansacrronomen ”M. Bergstrom n e o t59
Anforande af befallnm%man Ö. L. Ramnelson 188
Föredrag af lansmejerlsten T ( e e ee e e e e 166
Anförande af direktör E. Westerlund .. o 90
D:o af befallningsman O. L. SAMMCISOR 178

d